Příprava kyslíku

časová náročnost 5 minut
typ pokusu žákovský
zařazení dle RVP chemie, environmentální výchova

Princip

Rozkladem peroxidu vodíku vzniká kyslík a voda. Kyslík je plyn, který podporuje hoření.

Pomůcky

zavařovací sklenice s uzávěrem, svíčka, zápalky, špejle

Chemikálie

peroxid vodíku 3% (H2O2), droždí

Bezpečnost práce

Peroxid vodíku Expozice vdechováním: Lehké následky vdechnutí par odezní samy. V težších případech je třeba zajistit ošetření lékařem. Expozice stykem s kůží: Odstranit potřísněné oblečení a postižené místo omýt proudem vody, podrážděnou pokožku ošetřit vhodným reparačním krémem. Expozice stykem s okem: Okamžitě a důkladně opláchnout čistou vodou po dobu 15 minut a zajistit ošetření očním lékařem. Expozice požitím: Vyplachovat ústa vodou. Vypít 0,5 litru vody nebo mléka a postiženého dopravit k lékaři. Neprovádět výplach žaludku ani nevyvolávat zvracení – nebezpečí tvroby pěny a jejího vdechnutí.

Pracovní postup

 1. Nalijte do zavařovací sklenice asi 50 cm3 peroxidu vodíku.
 2. Do peroxidu vodíku nadrobte polovinu balíčku droždí a sklenici uzavřete víčkem.
 3. Zapalte svíčku.
 4. Počkejte asi 3 minuty. Mezitím pozorujte, jak se ve sklenici tvoří molekuly kyslíku.
 5. Pomocí svíčky si zapalte špejli.
 6. Otevřete sklenici, sfoukněte špejli a vložte ji do sklenice tak, aby jste se nedotkli kvasnicového roztoku na dně sklenice. Čím rychleji tento krok realizujete, tím výraznějšího efektu dosáhnete. Úkon by neměl trvát déle jak 3 sekundy.

Pozorování

Ve sklenici s peroxidem vodíku se po přidání droždí začal tvořit kyslík a voda. Vznik kyslíku jsme mohli vizuálně pozorovat tvorbou pěny. Po vložení sfouknuté špejle do sklenice s najímaným kyslíkem jsme mohli pozorovat její opětovné zažehnutí. Plamen měl jasně zářivou barvu.

Obrázek

Závěr

V pokusu jsme připravili kyslík. Peroxid vodíku se rozkládá na vodu a kyslík za přítomnosti droždí. Přítomnost kyslíku jsme mohli snadno rozpoznat tvorbou pěny na povrchu roztoku peroxidu a droždí. Je obecně známo, že kyslík je plyn podporující hoření. Tento fakt jsme dokázali, když jsem do sklenice s najímaným kyslíkem vložili sfouknutou špejli. Kyslík podpořil hoření u drobných žhavých uhlíku, takže špejle začala opět hořet.

Otázky a odpovědi k úkolu

 1. Stručně popiš základní vlastnosti peroxidu vodíku (barva, skupenství, hustota, reaktivita, triviální název).
 2. Peroxid vodíku má široké uplatnění. Jmenuj alespoň tři způsoby jeho využití.
 3. Poprvé byl peroxid vodíku připraven v roce 1818 L. J. Thénardem reakcí kyseliny sírové s peroxidem barnatým a odpařením nadbytečné vody za sníženého tlaku. Zkus uvedenou větu napsat chemickou rovnicí.
 4. Stručně definuj pojem hoření. Jaké podmínky musí být splněny, aby k hoření došlo?
 5. Kromě obvyklých dvouatomových molekul O2 se kyslík vyskytuje i ve formě tříatomové molekuly jako ozon O3. Stručně definuj, co je to tzv. ozonová vrstva, kde se vyskytuje a jaký má význam pro planetu Zemi.

Správné odpovědi

„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich