Určování pH

časová náročnost 5 minut
typ pokusu žákovský
zařazení dle RVP chemie

Princip

Kyselost neboli pH je číslo, kterým vyjadřujeme, zda roztok reaguje kysele či alkalicky (zásaditě). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14. U kyselin je pH menší než 7 a platí pravidlo, že čím menší číslo, tím silnější je kyselina; naopak zásady mají pH větší než 7 a platí, že čím větší číslo, tím silnější zásada.

Pomůcky

nůžky, univerzální indikátorový papírek, sklenička (6 ks), piják

Chemikálie

citrónová šťáva, uhličitan vápenatý, jedlá soda, mýdlo (ne tekuté), destilovaná voda, dešťová voda

Bezpečnost práce

Hydrogenuhličitan sodný: Při správném zacházení a správném použití nezpůsobuje produkt žádné škody na zdraví. Po vdechnutí prachu může dojít k podráždění dýchacích cest. Při vniknutí do očí výrobek způsobuje dráždění. Při dlouhodobějším kontaktu s produktem může dojít k podráždění pokožky. Při požití několika gramů mohou vzniknout zažívací potíže. Expozice vdechováním: Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Zajistěte postiženého proti prochladnutí.V případě přetrvávajících obtíží vyhledejte lékaře. Expozice stykem kůží: Svlékněte kontaminovaný oděv. Postižená místa na kůži okamžitě opláchnout velkým množstvím vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Expozice stykem s okem: Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. Expozice požitím: Důkladně vypláchnout ústa vodou, podejte pít dostatečné množství vody, alespoň půl litru.

Uhličitan vápenatý Expozice vdechováním: Žádné specifické pokyny se neuvádějí. Expozice stykem s kůží: Žádné specifické pokyny se neuvádějí. Expozice stykem s okem: Vyplachovat alespoň 10 minut čistou vodou, eventuelně při násilně otevřených víčkách, následně vyhledat lékařskou pomoc. Expozice požitím: Vypít sklenici vody a nevyvolávat zvracení. Při nevolnosti přivolat lékařskou pomoc.

Pracovní postup

  1. Ustřihneme si 6 kusů univerzálních indikátorových papírků, dlouhých cca 5 cm.
  2. První sklenici asi z poloviny naplníme destilovanou vodu a k ní přisypeme 1 kávovou lžíci uhličitanu vápenatého.
  3. Do první sklenice vložíme jeden z přichystaných univerzálních indikátorových papírků tak, aby se namočil zhruba do ¾. Papírek vytáhneme, porovnáme se stupnicí na obalu univerzálního indikátorového papírku a odložíme na piják. Zjištěné zbarvení a hodnotu pH si zapíšeme.
  4. Druhou sklenice naplníme do poloviny destilovanou vodou a přidáme 1 kávovou lžíci jedlé sody.
  5. Do roztoku vložíme druhý z přichystaných univerzálních indikátorových papírků stejným způsobem jako v prvním případě. Po obarvení papírku porovnáme jeho zbarvení se stupnicí na obalu a odložíme na piják. Zjištěné hodnoty opět zapíšeme.
  6. Třetí sklenice naplníme z poloviny mýdlovou vodou a postupujeme stejně jako v předchozích případech.
  7. Analogicky postupujeme se všemi dalšími látkami: čtvrtá sklenice: destilovaná voda; pátá sklenice: dešťová voda; šestá sklenice: citrónová šťáva

Pozorování

K dispozici máme 6 různých látek, u kterých zjišťujeme jejich pH hodnotu. Jako první jsme pozorovali tmavě modré zabarvení u vápenné vody. O něco světlejší odstín modré jsme zjistili u roztoku jedlé sody a mýdla. Univerzální indikátorový papírek nezměnil barvu po smáčení v destilované vodě. Naopak světle žlutého zbarvení jsme docílili namočením v dešťové vodě. Po pokapání pH papírku několika kapkami citrónové šťávy jsme dosáhli tmavě oranžového zbarvení.

Obrázek

Závěr

V pokusu jsme stanovovali hodnotu pH pro šest různých látek. U první z nich, vápenné vody, jsme zjistili porovnáním modře zbarveného papírku se stupnicí na obalu, že pH hodnota je rovna 12, tedy látka patří mezi zásady. Stejně tak jsme zjistili vysoké pH u roztoku jedlé sody a mýdlové vody. Na obou pH papírcích jsme dosáhli podobného tmavě tyrkysového odstínu a pH jsme určili na hodnotě 10. Destilovaná voda s pH papírkem nijak nereagovala a papírek si zachoval svoje původní zbarvení. Dešťovou vodu jsme označili jako slabou kyselinu, neboť jsme na pH papírku pozorovali světle žluté zbarvení, které indikuje pH kolem hodnoty 6. Jako nejkyselejší jsme určili citrónovou šťávu, neboť pH papírek změnil své původní zbarvení na světle červené. Hodnota pH citrónové šťávy je 2.

Otázky a odpovědi k úkolu

Správné odpovědi
„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde