Vybělení barevné látky

časová náročnost 5 minut
typ pokusu žákovský
zařazení dle RVP chemie, biologie, environmentální výchova

Princip

Chlor reaguje s vodou za vzniku kyseliny chlorovodíkové a kyseliny chlorné. Kyselina chlorná se rozkládá na chlorovodík a atomární kyslík, který má značně oxidační účinky. Narušuje tak organická barviva a tím způsobuje odbarvování tkanin. Savo je běžný drogistický přípravek, používaný v domácnostech na odstraňování skvrn z textilu, jeho odbarvování a na dezinfekci a likvidaci plísní.

Pomůcky

zavařovací sklenice, talíř, pinzeta, nůžky, 2 stejné kousky látky (nejlépe bavlněné), vysoušeč vlasů

Chemikálie

Savo

Bezpečnost práce

Chlorovodík Expozice vdechováním: Při dodržení zásad osobní bezpečnosti postiženého přepravit do bezpečného místa na čerstvý vzduch. Udržujte postiženého v klidu a teple – nebezpečí edému plic. Přivolejte lékařskou pomoc. Expozice stykem s kůží: Odstranit kontaminovanou část oděvu a postižená místa oplachovat vodou po dobu 5 – 10 minut- Zajistit lékařské ošetření. Expozice stykem s okem: Postižené oko vyplachovat větším množstvím vody po dobu 10 minut. Vyhledat očního lékaře. Kyselina chlorná: Expozice vdechováním: Postiženého přepravit na čerstvý vzduch a v případě dalších potíží přivolat lékařskou pomoc. Expozice stykem s kůží: Důkladně omýt potřísněné místo vlažnou vodou a mýdlem. Expozice stykem s okem: Oči důkladně alespoň 10 minut vyplachovat vodou. Zajistit lékařskou pomoc. Expozice požitím: Neuplynula-li od požití doba delší než půl hodiny, doporučuje se vypít ½ litru vody nebo mléka, snažit se vyvolat zvracení.

Pracovní postup

 1. Do zavařovací sklenice vložíme jeden čtvereček látky.
 2. Látku ve sklenici polijeme Savem tak, aby byla celá ponořená.
 3. Asi po jedné minutě čtvereček látky pinzetou vytáhneme a odložíme na talířek.
 4. Talířek s kouskem látky odložíme na slunné místo. Pozn. Tento krok můžeme výrazně urychlit použitím vysoučeše vlasů.
 5. Každé tři minuty sledujeme barevné změny na látce a porovnáváme je s původním zbarvením na odloženém kousku látky.
 6. Vyčkáme do úplného odbarvení látky.

Pozorování

Tmavě tyrkysovou látku jsme smočili v Savu. Po 1 minutě jsme ji vytáhli a odložili na talířek. Po 2 minutách (při použití vysoušeče vlasů) látka zcela ztratila své zbarvení a získali jsme tak bílou tkaninu.

Obrázek

Závěr

V pokusu jsme dokázali odbarvovací schopnost Sava. Původně tyrkysová látka se postupně začala odbarvovat na bílou tkaninu díky oxidačním účinkům kyseliny chlorné, chlorovodíku a atomárního kyslíku.

Otázky a odpovědi k úkolu

 1. Vybělovácí schopnosti Sava využívá také textilní průmysl. Pokus zjistit s pomocí internetu o jakou techniku se jedná.
 2. V pokusu je použita barevná látky květu. Které další materiály by se daly použít?
 3. Jmenuj základní vlastnosti chloru (skupenství, barva, toxicita)
 4. Využití chloru je velmi rozmanité. Jmenuj alespoň tři způsoby jeho významu pro lidskou společnost.
 5. Chlor se na planetě Zemi vyskytuje jen ve formě sloučenin, z nichž většina je rozpuštěných v mořské vodě. O kterou sloučeninu se jedná? Jmenuj jiné významné sloučeniny chloru.
Správné odpovědi
„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde