Interaktivní prezentace

 

Ozon

Stáhnout prezentaci

Obsah kapitoly:

Prezentace Ozon se skládá z 16 snímků, které se zabývají vlastnostmi ozonu, reakcemi, kterými ozon v atmosféře vzniká, rozložením ozonu v atmosféře, důsledky sníženého množství ozonu v atmosféře pro lidský organismus, měřením množství ozonu v atmosféře.

Komentář k úloze pro pedagogy:

Prezentace Ozon je zaměřena na řadu úkolů, které se snaží u studentů rozvíjet pomocí vhodně zvolených cvičení jejich znalosti, schopnosti a dovednosti, resp. rozvíjení klíčových kompetencí. V úloze 1 je hlavním cílem, aby žáci dokázali samostatně číst delší odborný text a vyhledávat podstatné informace či klíčová slova, na jejichž základě jsou potom schopni samostatně a kriticky rozhodnout o pravdivosti určitého tvrzení, což je v současné době u studentů zjišťováno jako velký nedostatek. Vhodným doplněním k této úloze může být i podtrhávání zjištěných skutečností přímo v textu. Úloha 3 je zaměřena na rozvíjení jazykových dovedností žáků, zejména pak reprodukci textu a tvorbu vlastního textu, formulování vlastních myšlenek do textu, a to vše s přihlédnutím k odbornosti zvoleného tématu. Úloha 5 rozvíjí u studentů schopnost zjišťování a vyvozování informací z grafu, popř. diagramu, přičemž při správném pochopení grafu je pak student schopen samostatně kriticky zhodnotit pravdivost daných tvrzení. Pokud učitel uzná za vhodné, může být vhodnou nadstavbou pro tuto úlohu další samostatná činnost pro studenty v podobě podrobného popisu diagramu a skutečností v něm zjištěných. Úloha 6 je opět zaměřena na dosažení jazykových dovedností u žáků, uměním číst odborný text a vyhledat v něm klíčové informace. Z těchto informací by pak studenti měli být schopní vytvořit vlastní text, který také dokáží prezentovat před publikem (ostatními studenty).

Očekávané výstupy dle RVP ZV:

Student:

-          určí společné a rozdílné vlastnosti látek

-          používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech

-          rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny

-          rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, přečte chemické rovnice

-          porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů

-          orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivem na životní prostředí a zdraví člověka

-          porovnává působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost

-          uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí

-          odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení

-          využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu

-          čte a sestavuje jednoduché grafy a diagramy

                       

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain