Nafouknutí balónku oxidem uhličitým

časová náročnost 5 minut
typ pokusu žákovský
zařazení dle RVP chemie, environmentální výchova

Princip

Hydrogenuhličitan sodný NaHCO3 reaguje s kyselinou octovou CH33COOH. Jedním z produktů této reakce je i plyn oxid uhličitý CO2.

Pomůcky

skleněná láhev s úzkým hrdlem, svíčka, zápalky, papírový trychtýř, nafukovací balónek

Chemikálie

ocet (8% roztok kyseliny CH33COOH), jedlá soda NaHCO3

Bezpečnost práce

Hydrogenuhličitan sodný: Při správném zacházení a správném použití nezpůsobuje produkt žádné škody na zdraví. Po vdechnutí prachu může dojít k podráždění dýchacích cest. Při vniknutí do očí výrobek způsobuje dráždění. Při dlouhodobějším kontaktu s produktem může dojít k podráždění pokožky. Při požití několika gramů mohou vzniknout zažívací potíže. Expozice vdechováním: Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Zajistěte postiženého proti prochladnutí.V případě přetrvávajících obtíží vyhledejte lékaře. Expozice stykem kůží: Svlékněte kontaminovaný oděv. Postižené místa na kůži okamžitě opláchnout velkým množstvím vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Expozice stykem s okem: Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. Expozice požitím: Důkladně vypláchnout ústa vodou, podejte pít dostatečné množství vody, alespoň půl litru.

Kyselina octová: Expozice nadýcháním: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a odstraňte z něho nasáklý, zamořený oděv. Doporučuje se výplach ústní i nosní dutiny vodou. Expozice stykem kůží: Potřísněnou kůži omyjte vlažnou vodou a neutralizujte mýdlem. Ošetřete vhodným krémem. Pokud je pokožka zarudlá, navštivte lékaře. Expozice stykem s okem: Co nejrychleji proveďte výplach vodou směrem od vnitřního koutku postiženého oka k zevnímu koutku, nejméně 30 minut. Rozevřete víčka, třeba i násilím a vyjměte kontaktní čočky. Expozice požitím: Při požití většího množství nevyvolávejte zvracení. Hrozí nebezpečí poškození zažívacího traktu. Postiženému dejte vypít 2-5 dcl chladné vody. Při přetrvávajících nevolnostech přivolejte lékaře.

Pracovní postup

 1. Do sklenice s úzkým hrdlem nalijeme asi 10 cm3 octa.
 2. Do nafukovacího balónku pomocí papírového trychtýře nasypeme 2 malé lžíce jedlé sody.
 3. Nafukovací balónek navlečeme na hrdlo skleněné nádoby.
 4. Zatřepejte s lahví s balónkem tak, aby došlo k promísení octa a jedlé sody.
 5. Láhev postavte a nechte ještě asi 5 minut směs reagovat.
 6. Po ukončení reakce (vizuálně už směs reaguje jen občasnou tvorbou drobných bublinek, bouřlivé šumění již ustalo a balónek už nezvětšuje svůj objem) zapálíme svíčku.
 7. Nafukovací balónek z láhve opatrně sejmeme tak, aby nedošlo k vyfouknutí obsahu plynu ven z balónku.
 8. Ústí balónku umístíme nad svíčku a najímaný plyn vypustíme na plamen svíčky.

Pozorování

Při styku jedlé sody s octem probíhá bouřlivá reakce. Dochází ke vzniku plynu oxidu uhličitého. Původně povadlý balónek se začíná postupně nafukovat vznikajícím plynem. Zapálená svíčka pod proudem oxidu uhličitého okamžitě uhasla.

Obrázek

Závěr

V pokusu jsme dokázali, že hydrogenuhličitan sodný NaHCO3 reaguje s kyselinou octovou CH3COOH. Jedním z produktů této reakce je i plyn oxid uhličitý CO2. Vznikající oxid uhličitý byl najímán do balónku, který postupně zvětšoval svůj objem. Zapálená svíčka pod závanem oxidu uhličitého, unikajícího z balónku okamžitě uhasla. Oxid uhličitý tedy můžeme označit jako plyn, který nepodporuje hoření.

Otázky a odpovědi k úkolu

 1. Kyselina octová (acidum aceticum), jinak též ethanová kyselina. Dokážeš napsat její strukturní a sumární vzorec?
 2. Jaké jsou základní vlastnosti kyseliny octové (barva, chuť, zápach, skupenství)?
 3. V pokusu jsme použili ocet a jedlou sodu. Které další látky, běžně dostupné v domácnosti bychom mohli při pokusu použít?
 4. Do skleněné láhve jsme dali pouze asi 10 cm3 octa a 2 malé lžíce jedlé sody. Pokud bychom obojí množství ztrojnásobili, k čemu by došlo?
 5. Doplň rovnici laboratorní přípravy CO2:
Správné odpovědi
„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde