Důkaz uhličitanů

časová náročnost 10 minut
typ pokusu žákovský
zařazení dle RVP chemie, environmentální výchova

Princip

Reakcí hydrogenuhličitanu sodného NaHCO3 s kyselinou citrónovou C6H8O7 se uvolňuje jako jeden z produktů plyn oxid uhličitý CO2.

Pomůcky

zavařovací sklenice (3 ks), uzávěr na zavařovací sklenice (3 ks), malá lžíce, špejle, zápalky, vaječná skořápka

Chemikálie

Citrónka (lze použít i ocet - 8% roztok kyseliny CH2COOH), jedlá soda (NaHCO3), kypřící prášek do pečiva

Bezpečnost práce

Kyselina citrónová: Expozice vdechováním: Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Zajistěte postiženého proti prochladnutí. Expozice stykem kůží: Svlékněte kontaminovaný oděv. Postižená místa omyjte vodou a mádlem. Podrážděná místa ošetřete vhodným reparačním krémem. V případě přetrvávajících obtíží vyhledejte lékaře. Expozice stykem s okem: Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně vyjměte. Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. Přivolejte lékaře. Expozice požitím: Při požití nadměrného množství důkladně vypláchněte ústa vodou. Podejte vypít 2-5 dcl chladné vody.

Hydrogenuhličitan sodný: Při správném zacházení a správném použití nezpůsobuje produkt žádné škody na zdraví. Po vdechnutí prachu může dojít k podráždění dýchacích cest. Při vniknutí do očí výrobek způsobuje dráždění. Při dlouhodobějším kontaktu s produktem může dojít k podráždění pokožky. Při požití několika gramů mohou vzniknout zažívací potíže. Expozice vdechováním: Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Zajistěte postiženého proti prochladnutí.V případě přetrvávajících obtíží vyhledejte lékaře. Expozice stykem kůží: Svlékněte kontaminovaný oděv. Postižená místa na kůži okamžitě opláchnout velkým množstvím vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Expozice stykem s okem: Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. Expozice požitím: Důkladně vypláchnout ústa vodou, podejte pít dostatečné množství vody, alespoň půl litru.

Pracovní postup

 1. Na dno první zavařovací sklenice nasypeme malou lžíci jedlé sody.
 2. Do druhé sklenice nasypeme malou lžíci stejné množství kypřícího prášku.
 3. Do třetí sklenice nadrtíme skořápku z jednoho vejce.
 4. Nachystáme si víčka na zavařovací sklenice.
 5. Do první sklenice nalijeme asi 5 cm3 Lemonky (kyseliny citrónové) a sklenici ihned uzavřeme víčkem.
 6. Analogicky postupujeme i u druhé a třetí zavařovací sklenice.
 7. Směsi ve všech třech sklenicích necháme odstát asi 5 minut.
 8. Zapálíme si špejli.
 9. Otevřeme první sklenici a rychle do ní vložíme zapálenou špejli. Stejně tak postupujeme i u druhé a třetí sklenice.

Pozorování

Sklenice naplněné malou lžící jedlé sody, kypřícího prášku a vaječných skořápek při styku s kyselinou citrónovou bouřlivě reagují. Dochází k uvolňování plynu oxidu uhličitého. Velice bouřlivou reakci můžeme sledovat při styku Citronky (kyselina citrónová) s jedlou sodou nebo kypřicím práškem. Reakce probíhá za slyšitelného šumění. Méně nápadně probíhá reakce s vaječným bílkem. Na skořápkách asi po 3 minutách můžeme pozorovat drobné bublinky, které indikují uvolňování oxidu uhličitého. V uzavřených sklenicích jsme si najímali oxid uhličitý. Zapálená špejle po vložení do sklenice s plynem okamžitě uhasla.

Obrázek

Závěr

Reakcí hydrogenuhličitanu sodného NaHCO3 s kyselinou citrónovou C6H8O7 se uvolňuje plyn oxid uhličitý CO2. Velice bouřlivě a za slyšitelného syčení probíhá reakce kyseliny citrónové s jedlou sodou a s kypřícím práškem. Malé bublinky můžeme pozorovat na vaječné skořápce, což indikuje vznik oxidu uhličitého. Ve všech třech případech byla prokázána přítomnost uhličitanu. Po vložení zapálené špejle do zavařovací sklenice s najímaným oxidem uhličitým došlo k okamžitému uhasnutí plamene. Tím je dokázáno, že oxid uhličitý je plyn, nepodporující hoření.

Pozn. Ve vaječné skořápce se nevyskytuje hydrogenuhličitan sodný, nýbrž uhličitan vápenatý (93%) a uhličitan hořečnatý (4%). Princip pokusu nicméně zůstává stejný a uhličitany ve skořápce byly dokázány.

Otázky a odpovědi k úkolu

 1. Vyjmenuj základní vlastnosti oxidu uhličitého (barva, chuť, skupenství, zápach).
 2. Doplň reakci přípravy oxidu uhličitého.
  • C + ................... → CO2 (spalování kyslíku)
  • ................... + O2 → 2 CO2 (hoření oxidu uhelnatého)
 3. Oxid uhličitý je běžnou součástí zemské atmosféry, přičemž jeho koncentrace (průměrně 0,038 %) v ovzduší kolísá v závislosti na místních podmínkách, na výšce nad povrchem a relativní vlhkosti vzduchu v ovzduší. Jaké jsou faktory ovlivnění koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu?
 4. Oxid uhličitý je tzv. skleníkový plyn. Dokážeš stručně pospat podstatu skleníkového jevu?
 5. Jaký je triviální název uhličitanu vápenatého. Vyhledej a vypiš lokality v ČR, Evropě či na světě, které jsou známé díky výskytu uhličitanu vápenatého a jak tyto oblasti nazýváme?
Správné odpovědi
„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich