Krasové jevy v laboratoři

časová náročnost 1 týden
typ pokusu žákovský
zařazení dle RVP chemie, biologie, environmentální výchova

Princip

Oxid uhličitý, obsažený ve vzduchu, reaguje s vodou za vzniků slabé kyseliny uhličité. Kyselina uhličitá rozpouští uhličitan sodný a vzniká hydrogenuhličitan sodný. Odpařením vody z hydrogenuhličitanu sodného dostaneme uhličitan sodný.

Pomůcky

zavařovací sklenice (2 ks), lžička, provázek (nejlépe vlna), kancelářská spona (2 ks), podložka (tácek 40 x 30 cm)

Chemikálie

jedlá soda (hydrogenuhličitan sodný)

Bezpečnost práce

Hydrogenuhličitan sodný: Při správném zacházení a správném použití nezpůsobuje produkt žádné škody na zdraví. Po vdechnutí prachu může dojít k podráždění dýchacích cest. Při vniknutí do očí výrobek způsobuje dráždění. Při dlouhodobějším kontaktu s produktem může dojít k podráždění pokožky. Při požití několika gramů mohou vzniknout zažívací potíže. Expozice vdechováním: Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Zajistěte postiženého proti prochladnutí.V případě přetrhajících obtíží vyhledejte lékaře. Expozice stykem kůží: Svlékněte kontaminovaný oděv. Postižená místa na kůži okamžitě opláchnout velkým množstvím vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Expozice stykem s okem: Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. Expozice požitím: Důkladně vypláchnout ústa vodou, podejte pít dostatečné množství vody, alespoň půl litru.

Pracovní postup

  1. Do zavařovací sklenice nalijeme do ¾ objemu teplou vodu a přidáme tolik jedlé sody, dokud se bude rozpouštět (což jsou cca 3 kávové lžičky).
  2. Ustřihneme provázek vlny dlouhý asi 20 cm. Na oba konce vlny přivážeme kancelářskou sponku.
  3. Provázek vložíme do obou zavařovacích sklenic tak, aby vlna ve sklenici se směsí voda + jedlá soda, byla ponořena co nejvíce a aby provázek byl mezi sklenicemi napnutý.
  4. Sestavu umístíme na podložku (tácek) na teplé a slunné místo.

Pozorování

Roztok vody a jedlé sody postupně vzlíná vlnou. Z padajících kapek se odpařuje voda a zůstává pouze uhličitan sodný. Vlna a stěny zavařovací sklenice se obalují krystaly uhličitanu sodného.

Obrázek

Závěr

V pokusu jsme dokázali princip vzniku krasových tvarů. Oxid uhličitý obsažený ve vzduchu reaguje s vodou ve sklenici za vzniku slabé kyseliny uhličité. Kyselina uhličitá rozpouští uhličitan sodný obsažený ve vodě a vzniká hydrogenuhličitan sodný. Odpařením vzlínající vody z vlny dostáváme vysrážený uhličitan sodný, který na provázku tvoří krasové tvary.

Otázky a odpovědi k úkolu

  1. V krasových oblastech se nacházejí krasové tvary, které můžeme rozdělit podle jejich vzniku na primární a sekundární. Jaký je mezi nimi rozdíl? Zkus jmenovat příklady primárních a sekundárních krasových útvarů.
  2. Jaký je rozdíl mezi stalaktitem, stalagmitem a stalagnátem?
  3. Jmenuj alespoň 3 horniny, které jsou náchylné k chemickému zvětrávání a mohou se na nich vytvářet krasové tvary. Uveď jejich triviální název, chemický název a vzorec.
  4. Jmenuj známé krasové oblasti v České republice a ve světě.
  5. Čím se zabývá vědní disciplína speleologie?
Správné odpovědi
„Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec.“ Jan Werich