Důkaz tuků v semenech rostlin

časová náročnost 20 minut
typ pokusu žákovský
zařazení dle RVP chemie, biologie, výchova ke zdraví

Princip

Rozpouštědlo je označení pro látku se schopností rozpouštět (rovnoměrně v sobě rozptýlit částice jiných látek) pevné i kapalné látky, přičemž vznikají homogenní směsi - roztoky. Anorganické látky se zpravidla velmi dobře rozpouštějí ve vodě (disociace na ionty, solvatace iontu). Organická rozpouštědla rozpouštějí velmi dobře organické látky (nedisociované či nepolární látky). Pro praxi je důležité pravidlo: simila similimbus solventur (podobné rozpouští podobné).

Pomůcky

zavařovací sklenice (2 ks), filtrační papír (5 x 5 cm), nůžky, semena rostlin (lze použít mák, sezam, vlašské ořechy, lískové ořechy, slunečnicová semínka, řepka olejka aj.)

Chemikálie

ethanol (60% líh)

Bezpečnost práce

Ethanol: Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně chemické účinky: Přípravek je hořlavinou I. třídy nebezpečnosti Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví: Místně působí slabě dráždivě na sliznice, oči a pokožku, kterou odmašťuje. Páry působí narkoticky, v závislosti na koncentraci a době expozice. Při požití dochází v závislosti na množství k opilosti, bezvědomí až otravě s následkem smrti. Příznakem otravy je pocit opilosti provázený bolestmi hlavy, pocitem zvýšené teploty, tlaku v očích (i žaludeční krajině), objevuje se únava, ospalost, v krajním případě bezvědomí. Při delším působení může dojít k poškození vnitřních orgánů. Expozice vdechováním: Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. V případě, že postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Přivolejte lékaře. Expozice stykem kůží: Kůži důkladně omyjte vodou a mýdlem, odstraňte postižený oděv. Po umytí ošetřete pokožku vhodným reparačním krémem, není-li patrno zřetelné podráždění kůže. Expozice stykem s okem: Oči okamžitě a důkladně vyplachujte velkým množství vlahé čisté vody nejméně 15 minut při násilím otevřených víčkách. Má-li postižených kontaktní čočky – je třeba je nejprve odstranit. Expozice požitím: Při požití vypláchněte ústa vodou a pokud postižený dýchá, zaveďte umělé dýchání. Je-li postižený při vědomí, dejte mu pít vodu. Přivolejte lékaře.

Pracovní postup

 1. Semena slunečnice (asi 10 ks) rozdrtíme mezi listy filtračního papíru.
 2. Zbytek semen odstraníme, aby na filtračním papíře zbyla pouze mastná skvrna.
 3. Filtrační papír rozstřihneme na dvě stejné půlky.
 4. První zavařovací sklenici naplníme do poloviny vodou a vložíme do ní jednu část omaštěného filtračního papíru.
 5. Druhou zavařovací sklenici naplníme do poloviny ethanolem a vložíme do ní druhou část omaštěného filtračního papíru.
 6. Filtrační papíry necháme v zavařovacích sklenicích působit (cca 10 minut.
 7. Poté oba papírky ze zavařovacích sklenic vytáhneme a ponecháme na vzduchu, až se rozpouštědla odpaří.

Pozorování

Na filtračním papíru, který byl ponořený v zavařovací sklenici s vodou, mastná skvrna zůstala. Naopak na filtračním papíru, který byl ponořený v zavařovací sklenici s ethanolem, již mastná skvrna nebyla.

Obrázek

Závěr

V pokusu jsme se přesvědčili, že semena slunečnice obsahují velké množství tuku. V anorganickém rozpouštědle (v našem případě ve vodě) se mastná skvrna na filtračním papíru nerozpustila. Organická rozpouštědla (v našem případě ethanol) rozpouštějí velmi dobře organické látky. Tuk je organická látka, proto tedy došlo k rozpuštění mastné skvrny v ethanolu a filtrační papír se tak „vyčistil“.

Otázky a odpovědi k úkolu

 1. Jaké jsou základní vlastnosti ethanolu? (barva, vůně, skupenství...)
 2. Vyjmenuj alespoň pět funkcí tuků, které plní v živých organismech.
 3. Doplň:
  • Tuky jsou estery vyšších ................................ kyselin a trojmocného alkoholu ................................ . Zpravidla jsou ................................ všechny tři hydroxyskupiny glycerolu, proto jde o triacylglyceroly.
 4. Správná výživa musí krýt požadavky organismu k zabezpečení všech jeho biologických funkcí. Vyžaduje vyvážený příjem hlavních živin, tj. bílkovin, sacharidů a tuků. S pomocí internetu se pokus zjistit, jaký by měl být poměr bílkoviny : tuky : cukry?
  • dle výzkumů by měl poměr bílkoviny : tuky : cukry být ................. : ................. : ..................
 5. Hlavní složku tuků představují tzv. nasycené a nenasycené mastné kyseliny, což je oblíbené sousloví reklamních spotů výrobců margarínů. Která mastná kyselina je dle současných trendů zdravější?
Správné odpovědi
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich