Interaktivní prezentace

 

Plasty

Stáhnout prezentaci

Obsah kapitoly:

Prezentace Plasty obsahuje 57 snímků, které se zabývají především environmentální problematikou spojenou s využíváním plastů. Jednotlivé úlohy jsou zaměřeny na obecné vlastnosti plastů, jejich výhody a nevýhody pro lidskou společnost, problematikou třídění odpadů, zejména tedy plastových výrobků, možností recyklovatelnosti plastů, druhy plastů a jejich současným využitím, popř. jejich nahrazením jinými materiály a poslední kapitola je věnována diskusi na téma hromadění plastových odpadů.

Komentář k úloze pro pedagogy:

Úlohy v prezentaci Plasty jsou vesměs zaměřeny na průřezová témata Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, malé zastoupení zde má průřezové téma Mediální výchova. V úloze 1 je u žáků rozvíjena schopnost porozumění textu a vyhledávání konkrétních informací. Zároveň jsou studenti nuceni kriticky myslet a zhodnotit výhody a nevýhody využívání plastů pro lidskou společnost a o této problematice také samostatně pohovořit. Vhodným doplněním k této úloze může být skupinová činnosti, kdy se studenti rozdělí do dvou skupin, podle názoru, který zastávají. Poté nastane řízená diskuse mezi oběma stranami. Úloha 2 je klasickou úlohou ke vštípení základních ekologických návyků, které by si studenti měli osvojovat už v předškolním věku a nižším školním věku. Kromě splnění dvou zadaných úkolů by bylo ze strany pedagoga vhodné pohovořit i o jiné recyklaci, než jen o recyklaci plastů, skla a papíru. Úloha 3 rozvíjí samostatnou kreativní činnost žáků. V úloze 4 pedagog může zmínit další možné způsoby využití recyklovaných plastů, popřípadě může žákům ukázat konkrétní webové stránky s prodejem takových výrobků, aby názorně prezentoval, že se nejedná o „materiály  budoucnosti“, nýbrž o ryze praktickou součást každodenního života. Zároveň se může u úlohy 4 rozvinout debata o výhodách a nevýhodách zhotovování výrobků z přírodních materiálů a z recyklovaných plastů či debata o myšlence zálohování PET-lahví (jako je tomu např. v Německu). Úloha 7 je zaměřena na schopnost žáků rozlišit různé typy mediálních sdělení a kriticky o nich přemýšlet, chápat podstatu mediálního sdělení a podstatu nezaujatého postoje. Zde pedagog může se studenty pohovořit o účelovém výběru slov a záběrů ve videoukázce, o hodnotě vědeckých či manipulativních informací a o vlivu médií v lidské společnosti vůbec. Cílem této úlohy je vzbudit v žácích kritický postoj vůči mediálním sdělením a uvědomění si možnosti a odpovědnosti za vyjádření vlastních postojů.

 

Očekávané výstupy dle RVP ZV:

Student:

-          určí vlastnosti látek, kriticky zhodnotí výhody a nevýhody látek

-          orientuje se v přípravě a využívání plastů a syntetických látek v praxi a jejich vlivem na životní prostředí a zdraví člověka

-          zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi

-          uvede příklady kladných a záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému

-          porovnává působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost

-          zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů

-          objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, vyjádří na ně svůj názor a popíše jejich hlavní příčiny a způsoby řešení na lokální úrovni

-          ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů

-          odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení

-          využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu

-          rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

                       

„Láska vdaných žen je nejcennější na světě, manželé o tom ovšem nevědí.“ Oscar Wilde