Vlastnosti oxidu uhličitého

časová náročnost 5 minut
typ pokusu žákovský
zařazení dle RVP chemie, environmentální výchova

Princip

Reakcí hydrogenuhličitanu sodného NaHCO3 s kyselinou octovou CH3COOH, se uvolňuje plyn oxid uhličitý CO2.

Pomůcky

zavařovací sklenice (2 ks), svíčky (2 ks), zápalky, kapátko

Chemikálie

ocet (8% roztok kyseliny CH3COOH), kypřící prášek (obsahuje NaHCO3)

Bezpečnost práce

Hydrogenuhličitan sodný: Při správném zacházení a správném použití nezpůsobuje produkt žádné škody na zdraví. Po vdechnutí prachu může dojít k podráždění dýchacích cest. Při vniknutí do očí výrobek způsobuje dráždění. Při dlouhodobějším kontaktu s produktem může dojít k podráždění pokožky. Při požití několika gramů mohou vzniknout zažívací potíže. Expozice vdechováním: Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Zajistěte postiženého proti prochladnutí.V případě přetrhajících obtíží vyhledejte lékaře. Expozice stykem kůží: Svlékněte kontaminovaný oděv. Postižené místa na kůži okamžitě opláchnout velkým množstvím vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Expozice stykem s okem: Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. Expozice požitím: Důkladně vypláchnout ústa vodou, podejte pít dostatečné množství vody, alespoň půl litru.

Kyselina octová: Expozice nadýcháním: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a odstraňte z něho nasáklý, zamořený oděv. Doporučuje se výplach ústní i nosní dutiny vodou. Expozice stekem kůží: Potřísněnou kůži omyjte vlažnou vodou a neutralizujte mýdlem. Ošetřete vhodným krémem. Pokud je pokožka zarudlá, navštivte lékaře. Expozice stykem s okem: Co nejrychleji proveďte výplach vodou směrem od vnitřního koutku postiženého oka k zevnímu koutku, nejméně 30 minut. Rozevřete víčka, třeba i násilím a vyjměte kontaktní čočky. Expozice požitím: Při požití většího množství nevyvolávejte zvracení. Hrozí nebezpečí poškození zažívacího traktu. Postiženému dejte vypít 2-5 dcl chladné vody. Při přetrvávajících nevolnostech přivolejte lékaře.

Pracovní postup

 1. Svíčky umístíme na pracovní stul asi 20 cm od sebe.
 2. Okolo obou svíček nasypeme kypřící prášek.
 3. Svíčky obklopené kypřícím práškem zapálíme.
 4. Do kapátka nasajeme ocet.
 5. Octem pokapeme kypřící prášek okolo jedné svíčky.
 6. Obě svíčky ihned přiklopíme zavařovacími sklenicemi.

Pozorování

Kypřící prášek (hydrogenuhličitan sodný) reaguje s octem za vzniku plynu oxidu uhličitého. Ten se akumuluje v zavařovací sklenici. Hořící svíčka spotřebovává kyslík, který byl obsažen ve vzduchu uzavřeném v zavařovací sklenici. Láhev se plní vznikajícím oxidem uhličitým.

Obrázek

Závěr

Reakcí hydrogenuhličitanu sodného NaHCO3 s kyselinou octovou CH3COOH, se uvolňuje plyn oxid uhličitý CO2. Svíčka spotřebovává kyslík obsažený v zavařovací láhvi, která je postupně zaplňována oxidem uhličitým. Svíčka během chvilky uhasne, čímž je dokázáno, že oxid uhličitý je plyn nepodporující hoření.

Otázky a odpovědi k úkolu

 1. Chemický název sloučeniny CH3COOH je kyselina ....................................
 2. Působením oxidu uhličitého a jiných chemických látek vznikají krasové tvary. Stalagmity, stalaktity a stalagnáty označujeme souhrnným názvem jako ....................................
 3. Hydrogenuhličitan sodný je obsažen i v .................................... prášku, který se běžně využívá v domácnosti při pečení.
 4. Jaké je zbarvení oxidu uhličitého. Je ....................................
 5. Chemický název sloučeniny CO je oxid ....................................
 6. Plyny, které druhotně ohřívají planetu Zemi, neboť zabraňují úniku energie do meziplanetárního prostoru, označujeme jako ....................................
 7. Velké množství oxidu uhličitého se uvolňuje při .................................... aktivitě.

Správné odpovědi

„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain