Interaktivní prezentace

 

Alkoholy

Stáhnout prezentaci

Obsah kapitoly

Prezentace obsahuje 83 interaktivních snímků, které se zabývají tématikou alkoholů, zejména etanolu. Úlohy jsou zaměřeny na základní chemické vlastnosti etanolu, chemické názvosloví alkoholů, chemické reakce, při nichž vznikají alkoholy a patologické důsledky alkoholů v lidské společnosti.

Komentář k úloze pro pedagogy:

U úlohy 1 je vhodné se studenty pohovořit obecně o vlastnostech alkoholů a teprve potom se zaměřit na vlastnosti etanolu. Zároveň např. u vlastnosti škodlivost pro lidský organismus je možné promluvit o nebezpečí metanolu atd. Úloha 2 opakuje názvosloví jednoduchých alkoholů, přičemž je možné připomenout typy vzorců (sumární, strukturní, funkční), popř. vazby mezi atomy. V úloze 3 student doplňuje vynechaná slova ve větách s pomocí nabídky slov. Zároveň tak rozlišuje, co jsou výchozí látky a co produkty chemických reakcí, následně je potom schopen chemický děj zapsat i chemickou rovnicí v úloze 4. Učitel může úlohu rozšířit o matematický výpočet s užitím zákona o zachování hmotnosti nebo může se žáky pohovořit o praktickém využití kvasného procesu v běžném životě (kvašení ovoce, pálenice, riziko domácího pálení alkoholu atd.). Úloha 5 je zaměřena na vytvoření zodpovědného postoje vůči konzumaci alkoholu. Studenti musí projít sérií výroků, u nichž rozhodují o jejich pravdivosti. Pedagog by měl u každého výroku zmínit konkrétní následky, např. konkrétní vady plodu při alkoholismu těhotných žen, trestní sazbu za prodej alkoholu nezletilým, trestní sazbu pro rodiče, jejichž dítěti byl prodán alkohol atd. V úloze 6 žáci rozvíjí schopnost čtení odborného textu a vyhledávání klíčových slov či podstatných částí textu. Na základě této činnosti jsou potom nuceni kriticky zhodnotit daný text. Výsledkem by měl být u studentů vytvořen preventivní postoj vůči rizikům spojených s nadměrnou konzumací alkoholu. Pedagog by zde měl pohovořit konkrétně o závažnosti chorob, které nejsou studentům jasné, př. cirhóza jater, epileptické záchvaty, selhání ledvin atd. Úloha 7 je zaměřena na rozvíjení komunikačních dovedností u žáků, zejména umění argumentace, improvizace a celkově dodržení zásad komunikace či konstruktivního dialogu. Studenti by zde měli trénovat strategie asertivní komunikace, obranu proti manipulaci, schopnost odmítnout, atd. Úloha 8 je spíše dobrovolná, nicméně právě příklady z přímého okolí jsou pro prevenci nejcennější.

Očekávané výstupy dle RVP ZV:

Student:

-          určí společné a rozdílné vlastnosti látek

-          rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny

-          rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, přečte chemické rovnice

-          orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivem na životní prostředí a zdraví člověka

-          odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení

-          využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu

-          v mluveném projevu připraveném nebo improvizovaném vhodně využívá verbálních a nonverbálních prostředků řeči

-          zapojuje se do diskuse, využívá zásad komunikace a pravidel dialogu

                       

„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich