Interaktivní prezentace

 

Bílkoviny

Stáhnout prezentaci

Obsah kapitoly

 Prezentace v devíti úlohách na 95 snímcích postihuje problematiku bílkovin. Úlohy žáky seznamují se strukturou bílkovin a jejich vlastnostmi, zdroji bílkovin v potravě, výskytem bílkovin v různých formách, zmíněny jsou pojmy peptidická vazba, aminoskupiny. Další úlohy se zabývají složením lidského organismu a zastoupením bílkovin v něm či otázkou vegetariánství (veganství). Poslední úloha je věnována globální problematice hladu ve světě. .

Komentář k úloze pro pedagogy:

 Úloha 1 žáky seznamuje se základními vlastnostmi, strukturou bílkovin a způsobem, jakým bílkoviny vznikají. Úloha 2 vlastnosti bílkovin ještě více prohlubuje. Učitel zde může zopakovat termíny rozpustnost, rozpouštědlo, organická či polární rozpouštědla, teplota varu atd. Novým pojmem je slovo denaturace, proto jsou na něj zaměřeny úlohy v druhé části cvičení. Učitel zde může zmínit a se žáky pohovořit o konkrétních nemocech a následcích spojených s nedostatečnou úpravou bílkovin. Úloha 3 se zaměřuje na výskyt bílkovin v potravinách. Žáci poté mohou jmenovat další příklady potravin, jež jsou bohatým zdrojem bílkovin. Učitel by zde měl upozornit na fakt, že existují bílkoviny rostlinného a živočišného původu, přičemž obojí mají ve výživě člověka nepostradatelné zastoupení. Úloha 4 seznamuje žáky s různými formami výskytu bílkovin, kdy mají vytvořit smysluplné dvojice, př. kolagen - kosti, keratin - vlasy atd. Za domácí úkol může pedagog zadat studentům, aby si vyhledali výskyt jednotlivých bílkovin i v jiných složkách, př. keratin – nehty, kůže, peří; kolagen – šlachy, chrupavky atd. V úloze 6 žáci pracují s pojmy karboxylová skupina, aminoskupina, peptidická vazba. Zde by učitel měl zopakovat typy vazeb, vaznost vybraných prvků, co je to chemická rovnice, reaktant, produkt, aj. V úloze 7 je graficky znázorněno chemické složení průměrného člověka. Pedagog by měl upozornit na poměr tuků, cukrů a bílkovin v lidském těle a srovnat ji se skutečnou situací, jak je tomu v naší populaci. Může se též se žáky vrátit do minulosti a odhadnout, jaké bylo zřejmě složení lidského organismu např. vězňů v koncentračních táborech. Úloha 8 je diskusní, kdy žáci mají zaujmout a obhájit postoj pro/proti vegetariánství. Při této úloze se učí obhajovat své či převzaté myšlenky, podle toho, jaké stanovisko si žák vylosuje. Cílem není ztotožnit se s některým stanoviskem, ale umění zapojit se do diskuse, přitom naslouchat druhým a vhodně argumentovat. Úloha 9 je dlouhodobá a spíše dobrovolná, netýká se přímo bílkovin, ale celkově shrnuje výživu ve světě, zejména se zaměřuje na problém hladu. Úkolem žáků je ve skupinách vytvořit poster – plakát, který musí obsahovat několik stěžejních témat: denní kalorický příjem, stupně podvýživy, ohniska hladomorů, možná náprava hladu ve světě atd. Studenti se tak učí pracovat v týmech i mimo školní prostředí. Výstupem může být prezentace žákovských posterů v některé z dalších hodin a vzájemné porovnání jednotlivých týmů.

Očekávané výstupy dle RVP ZV:

 Žák: - uvede příklady, zdroje, vlastnosti, význam a funkci bílkovin v lidském těle - určí společné a rozdílné vlastnosti látek - rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech - rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, přečte chemické rovnice - rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití - využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu - vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků - dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování s rozvoje civilizačních nemocí - v mluveném projevu připraveném nebo improvizovaném vhodně využívá verbálních a nonverbálních prostředků řeči - podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu, zapojuje se do diskuse, využívá zásad komunikace a pravidel dialogu - objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, vyjádří na ně svůj názor a popíše jejich hlavní příčiny a způsoby řešení na lokální úrovni - ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů - porovnává působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost

                       

„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich