Interaktivní prezentace

 

Cukry

Stáhnout prezentaci

Obsah kapitoly

V prezentaci můžete najít sedm úloh na 112 snímcích věnovaných tématice cukrů. Žák se seznamuje se základními vlastnostmi cukrů, zejména potom s glukózou, jejím významu pro rostliny i živočichy, zejména potom člověka. Důraz je kladen také na onemocnění cukrovkou a prevenci jejího vzniku. V prezentaci se žáci kromě glukózy a fruktózy seznamují i s ostatními zástupci cukrů.

Komentář k úloze pro pedagogy:

Úloha 1 je zaměřena na obecné vlastnosti cukrů, zejména jejich strukturu. Učitel by zde se žáky měl zopakovat obecné pojmy, jako jsou např. atom, molekula, chemický prvek, chemická sloučenina, skupina, vyjádření karbonylové skupiny, hydroxylové skupiny atd. Na základě těchto poznatků je potom žák schopen řešit zadání úlohy 2, kde si prakticky ověří správné pochopení teorie. V úloze 3 je studentům předložen krátký text, s jehož pomocí jsou potom schopni rozhodnout o pravdivosti či nepravdivosti výroků. Úloha je konkretizována pouze na nejvýznamnějšího zástupce cukrů, na glukózu. Zmíněny jsou pojmy fotosyntéza a zdroj energie. Pokud byla fotosyntéza již dříve probírána v biologii, může učitel s žáky látku jen krátce připomenout. Pokud nikoli, je třeba se fotosyntéze blíže věnovat. Žáci ve svém běžném životě možná často slyší pojmy cukrovka, „píchá si inzulín“, glykémie atd. Právě v úloze 4 se s těmito pojmy blíže seznámí a na základě interaktivního cvičení pochopí souvislosti mezi nimi. Jako nadstavbu může učitel objasnit a vysvětlit souvislost s organismem člověka i u ostatních pojmů zmiňovaných ve cvičení, jako např. dialýza, antibiotika, štítná žláza atd. Úloha 5 se zabývá stejnou tématikou, ale je zaměřena na rozvíjení jazykových dovedností žáků, tvorbu vlastního textu a formulování vlastních myšlenek na základě právě zjištěných informací. Úloha 6 se odstrašujícím způsobem soustředí na rizika spojená se zanedbáním cukrovky  a možné faktory jejího předcházení. Žáci se zde učí práci v týmech. Učitel by měl úvodem upozornit na zásady konstruktivní a efektivní spolupráce, respektování jiných názorů, umění rozdělit si práci, aktivně se zapojovat do činnosti atd. Studenti ve čtveřicích prvně prodiskutují zvolené téma a poté společně napíší krátký text, kde shrnou své myšlenky. Výstupem cvičení je prezentace před spolužáky, čímž se žák trénuje v dovednosti veřejného vystupování. Úloha 7 studenty seznamuje s dalšími zástupci cukrů. Učitel by měl o každém zástupci pohovořit a zmínit jejich nepostradatelnost a využití.

Očekávané výstupy dle RVP ZV:

Žák: - používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech - uvede příklady, zdroje, vlastnosti, význam a funkci cukrů v lidském těle - rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech - určí společné a rozdílné vlastnosti látek - rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití - orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktů biochemického zpracování, především cukrů - využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu - orientuje se ve využívání různých látek a jejich vlivech na zdraví člověka - rozlišuje příčiny, případně příznaky nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby - posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví - vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků - dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování s rozvoje civilizačních nemocí - v mluveném projevu připraveném nebo improvizovaném vhodně využívá verbálních a nonverbálních prostředků řeči - zapojuje se do diskuse, využívá zásad komunikace a pravidel dialogu

                       

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain