Interaktivní prezentace

 

Na zahrádce s chemií

Stáhnout prezentaci

Obsah kapitoly

V prezentaci je zahrnuto 61 snímků, které jsou věnovány tématice využití chemie v běžných životních situacích, tudíž i např. v zahradě. Studenti si zde osvojují dovednost bezpečně pracovat s chemikáliemi a získávají teoretický základ pro práci s některými nebezpečnými látkami.

Komentář k úloze pro pedagogy:

Úloha 1 je zaměřena na početní dovednosti studentů. Cílem je vypočítat správnou koncentraci roztoků. Učitel by u této úlohy měl zmínit, že obdobně lze počítat koncentraci i jiných roztoků v běžných životních situacích, př. ředění aviváže, ředění hnojiva pro rostliny, ředění aditiva do nádrže automobilu proti zamrznutí paliva, atd. Úloha 2 studenty seznamuje se základy bezpečné práce s chemikáliemi. Na základě několika výroků a příbalového letáku s R a S-větami jsou studenti potom schopni vyhodnotit rizikovost práce s chemickými látkami. Učitel by zde měl upozornit studenty na fakt, že i když jim bude připadat čtení příbalových letáků zdlouhavé a zbytečné, je tato činnost nezbytně nutná.  Úloha 3 může být zadána jako domácí úkol, přičemž žáci najdou správné řešení pomocí internetu. Učitel potom zkontroluje, zda žáci hledali na relevantních portálech, zda ověřili věrohodnost informací a informačních zdrojů atd. Úloha 4 studenty seznamuje s některými symboly běžně užívanými na obalech chemikálií. Za domácí úkol pedagog může studentům zadat, aby ve své domácnosti na nejméně deseti různých výrobcích našli a vyfotili další možná bezpečnostní označení. Úloha 5 je zaměřena na rozvíjení komunikačních dovedností u žáků, zejména potom dodržení principu správně vedeného dialogu, schopnosti souvisle a kultivovaně formulovat a vyjadřovat své myšlenky. Úloha zahrnuje i nácvik studentů vystupovat před obecenstvem. U úlohy 6 by měl pedagog rozvinout debatu o užívání herbicidů a jejich důsledků během války ve Vietnamu či o vlivu nadměrného užívání pesticidů nebo insekticidů pro lidský organismus.

Očekávané výstupy dle RVP ZV:

Student:

-          rozlišuje směsi a chemické látky

-          vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení

-          pracuje bezpečně s vybranými dostupnými látkami a hodnotí jejich rizikovost, posoudí nebezpečnost látek

-          orientuje se ve využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka

-          orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivem na životní prostředí a zdraví člověka

-          porovnává působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost

-          uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí

-          odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení

-          využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu

-          uvede příklady kladných a záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému

-          v mluveném projevu připraveném nebo improvizovaném vhodně využívá verbálních a nonverbálních prostředků řeči

-          zapojuje se do diskuse, využívá zásad komunikace a pravidel dialogu

„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain