Interaktivní prezentace

 

Tuky

Stáhnout prezentaci

Obsah kapitoly

Prezentace obsahuje 64 snímků věnovaných tématice tuků. Žáci si zde osvojují triviální znalosti o tucích, jejich vlastnostech, výskytu, významu, výrobě atd. Zvláštní pozornost je věnována problematice správné výživy člověka, možných způsobů stravování či významu tuků v našem jídelníčku.

Komentář k úloze pro pedagogy:

 Úloha 1 je zaměřena na základní vlastnosti tuků. Žáci z nabídky slov vybírají takové, které se hodí do vět, aniž by věty ztratily smysl. Učitel by u této úlohy měl zopakovat pojmy zmiňované v textu, př. co jsou estery, karboxylové kyseliny, jak je definována teplota tání, rozpustnost, rozpouštědlo, hydroxylová skupina atd. V druhé části úlohy žáci pracují se strukturním vzorcem glycerolu. Pedagog zde s žáky zopakuje typy vzorců (sumární, strukturní, funkční), popř. vazby mezi atomy. Úloha 2 se zaměřuje na vštípení zásad správné výživy člověka. Žáci se učí pracovat s potravinovou pyramidou a vlastně se tak učí umění čtení z diagramu. Cvičení je zaměřeno především na tuky, nicméně učitel by měl zmínit i ostatní nezbytné složky stravy a jejich denní množství našem jídelníčku (obiloviny, rýže, pečivo, těstoviny, ovoce, zelenina, cukry, bílkoviny). V úloze 3 by si žáci měli dát do souvislostí složení stravy a vůbec způsoby stravování s výskytem patologických civilizačních chorob jako je anorexie a obezita. O jednotlivých způsobech stravování potom napíší krátký příběh, s jehož pomocí by si měli uvědomit odpovědnost za vlastní zdraví a důsledky svého jednání. Příběh potom student prezentuje před svými spolužáky, čímž se učí mluvenému projevu před publikem. Druhou částí úlohy je diskuze ve dvojicích na stejné téma, tedy různé způsoby stravování a jejich důsledky. Učitel by studenty měl předem upozornit, aby se snažili dodržovat pravidla konstruktivního dialogu a aby respektovali různá hlediska či názory. Cílem úlohy není „vyhádat“ si svůj názor, ale vzájemnou spoluprací dojít ke společnému řešení. Výstupem úlohy je krátký text, který žáci zpracují ve dvojicích. Tím upevňují zejména kompetence sociální a personální, kompetence k řešení problémů a komunikativní kompetence. V úloze 4 jsou žáci na základě odborného textu schopni rozhodnout o pravdivosti výroků. Zadání může být rozšířeno o další úlohy, jako např. u chybných odpovědí uvést správná tvrzení, podtrhnout dobré či špatné vlastnosti tuků atd. Úloha 5 je klasickou úlohou, kdy žáci pouze shrnou již dříve nabyté vědomosti. Učitel může úlohu rozšířit a s žáky pohovořit např. o rozpustnosti vitamínů v tucích (i když látka vitamínů zatím nebyla probírána) nebo o rozdílu somatotypu zvířat v extrémně chladných a extrémně teplých oblastech, resp.o množství tuku v těle živočichů v závislosti na okolních podmínkách.

Očekávané výstupy dle RVP ZV:

 Žák: - rozlišuje nejjednodušší uhlovodíky - uvede příklady, zdroje, vlastnosti, význam a funkci tuků v lidském těle - rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech - rozlišuje příčiny nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby - posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví - vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků - dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování s rozvoje civilizačních nemocí - využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu - v mluveném projevu připraveném nebo improvizovaném vhodně využívá verbálních a nonverbálních prostředků řeči - zapojuje se do diskuse, využívá zásad komunikace a pravidel dialogu

                       

„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde