Tančící rozinky

časová náročnost 5 minut
typ pokusu žákovský
zařazení dle RVP chemie, environmentální výchova

Princip

Hydrogenuhličitan sodný NaHCO3 reaguje s kyselinou octovou CH3COOH. Jedním z produktů této reakce je i plyn oxid uhličitý CO2.

Pomůcky

zavařovací sklenice (1 ks), velká lžíce, malá lžíce

Chemikálie

ocet (8% roztok kyseliny CH3COOH), jedlá soda NaHCO3

Bezpečnost práce

Hydrogenuhličitan sodný: Při správném zacházení a správném použití nezpůsobuje produkt žádné škody na zdraví. Po vdechnutí prachu může dojít k podráždění dýchacích cest. Při vniknutí do očí výrobek způsobuje dráždění. Při dlouhodobějším kontaktu s produktem může dojít k podráždění pokožky. Při požití několika gramů mohou vzniknout zažívací potíže. Expozice vdechováním: Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Zajistěte postiženého proti prochladnutí.V případě přetrhajících obtíží vyhledejte lékaře. Expozice stykem kůží: Svlékněte kontaminovaný oděv. Postižené místa na kůži okamžitě opláchnout velkým množstvím vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Expozice stykem s okem: Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. Expozice požitím: Důkladně vypláchnout ústa vodou, podejte pít dostatečné množství vody, alespoň půl litru.

Kyselina octová: Expozice nadýcháním: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a odstraňte z něho nasáklý, zamořený oděv. Doporučuje se výplach ústní i nosní dutiny vodou. Expozice stykem kůží: Potřísněnou kůži omyjte vlažnou vodou a neutralizujte mýdlem. Ošetřete vhodným krémem. Pokud je pokožka zarudlá, navštivte lékaře. Expozice stykem s okem: Co nejrychleji proveďte výplach vodou směrem od vnitřního koutku postiženého oka k zevnímu koutku, nejméně 30 minut. Rozevřete víčka, třeba i násilím a vyjměte kontaktní čočky. Expozice požitím: Při požití většího množství nevyvolávejte zvracení. Hrozí nebezpečí poškození zažívacího traktu. Postiženému dejte vypít 2-5 dcl chladné vody. Při přetrvávajících nevolnostech přivolejte lékaře.

Pracovní postup

 1. Do zavařovací sklenice nalijeme do 1/2 jejího objemu vodu.
 2. Do této vody přidáme 5 velkých lžic octa a vhodíme 10 ks rozinek.
 3. K takto připravené směsi přidáme malou lžíci jedlé sody. Směs nemícháme.

Pozorování

Na začátku pokusu můžeme pozorovat rozinky, ve směsi voda + ocet, ležící při dně sklenice. Přidáním jedlé sody do kapaliny dojde k bouřlivé reakci. Začíná se uvolňovat plyn oxid uhličitý. Na rozinkách se zachycují malé bublinky oxidu uhličitého, které rozinky vynáší vzhůru k hladině. Na hladině bublinky „vyšumí“, rozinku již nemá co nadnášet a tak padá opět dolů směrem ke dnu.

Obrázek

Závěr

V pokusu je dokázáno, že hydrogenuhličitan sodný NaHCO3 reaguje s kyselinou octovou CH3COOH. Jedním z produktů této reakce je i plyn oxid uhličitý CO2. Drobné bublinky oxidu uhličitého se zachycují na rozinkách a nadnáší je směrem k hladině. Oxid uhličitý se při styku se vzduchem nad hladinou stává jeho součástí, rozinku již nemá co nadnášet a tak padá zpět ke dnu nádoby.

Otázky a odpovědi k úkolu

 1. V pokusu jsme pracovali s rozinkami, octem a jedlou sodou. Které jiné látky, běžně dostupné v domácnosti, bychom mohli použít, abychom zachovali princip pokusu?
  • rozinky mohou nahradit: slunečnicová semínka, čočka, kukuřice, hrášek, kmín, aj.
  • ocet může nahradit: Lemonka (Citronek), vymačkaná citrónová šťáva, většina kupovaných limonád (musí obsahovat kyselinu citrónovou)
  • jedlou sodu může nahradit: kypřící prášek
 2. Doplň větu:
  • Hydrogenuhličitan sodný NaHCO3 reaguje s kyselinou octovou CH3COOH. Jedním z .............................. této reakce je i plyn oxid uhličitý CO2.
 3. Využití octa zdaleka nekončí v kuchyni. S pomocí internetu či literatury vyhledej další možnosti jeho využití.
 4. Jak se dá jedlá soda v kuchyni chytře využít věděly už naše babičky. Zkus vyhledat nebo zjistit některé další „zlepšováky“.
 5. Které jiné druhy octů znáš? Jmenuj alespoň pět druhů.
Správné odpovědi
„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich