Přírodní indikátor

časová náročnost 20 minut
typ pokusu žákovský
zařazení dle RVP chemie, environmentální výchova

Princip

Při zjišťování přítomnosti kyseliny nebo zásady v roztoku se používají indikátory. Jsou to chemické látky, které v kyselém nebo zásaditém prostředí mění svoji barvu. Barvivo z červeného zelí je přírodní indikátor.

Pomůcky

zavařovací sklenice (4 ks), sklenice (2 ks), plecháček, cedník, nůž

Chemikálie

mýdlo (ne tekuté), ocet (8% roztok kyseliny CH3COOH), jedlá soda (NaHCO3), citron

Bezpečnost práce

Hydrogenuhličitan sodný: Při správném zacházení a správném použití nezpůsobuje produkt žádné škody na zdraví. Po vdechnutí prachu může dojít k podráždění dýchacích cest. Při vniknutí do očí výrobek způsobuje dráždění. Při dlouhodobějším kontaktu s produktem může dojít k podráždění pokožky. Při požití několika gramů mohou vzniknout zažívací potíže. Expozice vdechováním: Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Zajistěte postiženého proti prochladnutí.V případě přetrhajících obtíží vyhledejte lékaře. Expozice stykem kůží: Svlékněte kontaminovaný oděv. Postižená místa na kůži okamžitě opláchnout velkým množstvím vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Expozice stykem s okem: Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. Expozice požitím: Důkladně vypláchnout ústa vodou, podejte pít dostatečné množství vody, alespoň půl litru.

Kyselina octová: Expozice nadýcháním: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a odstraňte z něho nasáklý, zamořený oděv. Doporučuje se výplach ústní i nosní dutiny vodou. Expozice stykem kůží: Potřísněnou kůži omyjte vlažnou vodou a neutralizujte mýdlem. Ošetřete vhodným krémem. Pokud je pokožka zarudlá, navštivte lékaře. Expozice stykem s okem: Co nejrychleji proveďte výplach vodou směrem od vnitřního koutku postiženého oka k zevnímu koutku, nejméně 30 minut. Rozevřete víčka, třeba i násilím a vyjměte kontaktní čočky. Expozice požitím: Při požití většího množství nevyvolávejte zvracení. Hrozí nebezpečí poškození zažívacího traktu. Postiženému dejte vypít 2-5 dcl chladné vody. Při přetrvávajících nevolnostech přivolejte lékaře.

Pracovní postup

 1. Dva až tři listy červeného zelí omyjeme destilovanou vodou a nakrájíme na drobné proužky (cca 3 x 0,5 cm).
 2. Nakrájené proužky vložíme do plecháčku, zalijeme asi 250 cm3 destilované vody a začneme vařit. Od doby varu vaříme ještě asi 3 minuty.
 3. Po vystydnutí slijeme tekutinu přes cedník do čtyř zavařovacích sklenic tak, aby vrstva tekutiny byla vysoká maximálně 1 cm.
 4. Do sklenice nasypeme asi 1 kávovou lžíci jedlé sody a zalijeme přibližně 10 lžícemi vody.
 5. Vzniklý roztok nalijeme do první zavařovací sklenice.
 6. Do druhé sklenice si připravíme mýdlovou vodu.
 7. Mýdlovou vodu nalijeme do druhé zavařovací sklenice.
 8. Do třetí zavařovací sklenice nalijeme cca 2 lžíce octa.
 9. Do čtvrté zavařovací sklenice nakapeme cca 10 kapek citrónové šťávy.

Pozorování

Původní zbarvení přírodního indikátoru z červeného zelí je světle fialové. V zásaditém prostředí (v roztoku jedlé sody a v mýdlovém roztoku) se indikátor z červeného zelí obarvil do odstínů modré. Naopak v kyselém prostředí (ve sklenici s octem a citrónovou šťávou) se indikátor z červeného zelí barví červeně až růžově.

Obrázek

Závěr

V pokusu jsme dokázali, že extrakt z červeného zelí může sloužit jako spolehlivý indikátor kyselosti a zásaditosti. V zásaditém prostředí z původního světle fialového zbarvení dostáváme odstíny tmavě modré. Kyselé prostředí lze snadno indikovat růžovými a červenými odstíny.

Otázky a odpovědi k úkolu

 1. Stručně definuj, co je to indikátor.
  • indikátor je chemická látka (nejčastěji barvivo), nebo směs látek, které při změně kyselosti nebo zásaditosti změní svoji barvu.
 2. Doplň:
  • Kyselost neboli pH je číslo, kterým vyjadřujeme, zda roztok reaguje ................................ či ................................(zásaditě). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14. U kyselin je pH ................................ než 7 a platí pravidlo, že čím menší číslo, tím ................................ je kyselina; naopak zásady mají pH ................................ než 7 a platí, že čím ................................ číslo, tím silnější zásada.
 3. Pigment je chemická látka (organického původu), jejíž přítomnost v buňce způsobuje změnu zbarvení. Dokážeš vyjmenovat některé známé pigmenty?
 4. Seřaď následující látky podle vzrůstající kyselosti (tedy od nejkyselejší po nejzásaditější):
  • coca-cola, citrónová šťáva, hašené vápno, krev, žaludeční šťávy, mýdlo, čaj, mléko, ocet, kyselé deště, louh sodný
 5. S pomocí internetu nebo literatury vyhledej, které indikátory se běžně používají v chemických laboratořích.
Správné odpovědi
„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“ Oscar Wilde