Cíl

Stěžejním cílem bakalářské práce bylo vytvořit kartotéku domácích chemických pokusů k doplnění výuky chemie či průřezových témat na základní škole v 8. – 9. ročníku.

Prvním z dílčích cílů pak bylo všechny tyto pokusy reálně vyzkoušet v domácích podmínkách, zdokumentovat je, podchytit jejich nedostatky a vytvořit tak databází karet pokusů pro vybraná témata učiva chemie (průřezového tématu). Záměrem bylo zformovat takovou kartu pokusu, která je přehledná, jednoduchá a neobsahuje žádné složitosti, které by žáky zbytečně demotivovaly.

Druhým dílčím cílem bylo u žáků pomocí chemického experimentu vzbudit zájem o chemii a podnítit tak jejich intelektuální a manuální zručnost, tvořivost a mnohé jiné osobnostní kvality. Zároveň mohou karty pokusů sloužit jako doplněk přípravy učitelů na výuku chemie či samotnou realizaci pokusu v hodině chemie. Třetím dílčím cílem pak bylo zařadit jednotlivé pokusy do Rámcového vzdělávacího programu tak, aby pedagog snadno vyhledal příslušný pokus vhodný právě pro výuku určitého tématu.

Posledním z dílčích cílů bylo stručně nastínit problematiku školního pokusnictví a zejména pak pokusnictví domácího. Nezbytnou součástí chemického experimentu je i otázka bezpečnosti práce, jež je v bakalářské práci rovněž řešena.

Stěžejním cílem diplomové práce je navázat na předchozí bakalářskou práci,  jež zahrnovala kartotéku dvaceti chemických pokusů určených zejména pro domácí pokusnictví a doplnění výuky chemie na základní škole v 8. – 9. ročníku. Diplomová práce má za cíl tuto kartotéku převést do e-learningové podoby, resp. hlavním cílem empirické části je vytvoření webových stránek s chemickou tématikou. Webové stránky obsahují již zmíněných dvacet karet pokusů, dále sadu interaktivních prezentací pro školní výuku chemie či pro domácí samostudium a několik pracovních listů. Pracovní listy tematicky kopírují učivo obsažené v interaktivních prezentacích a rozšiřují tak nabídku běžných učebních pomůcek používaných ve výuce. Jedním z dílčích cílů diplomové práce je i snaha vzbudit zájem u žáků o chemické učivo pomocí chemických experimentů a interaktivních prezentací a tím podnítit jejich intelektuální i manuální zručnost, přírodovědnou či mediální gramotnost a mnohé jiné osobnostní kvality. V dnešní době je internet nedílnou součástí našich životů, vzdělání nevyjímaje. Význam internetu stále roste a při hledání nových informací dnes již málokdo navštíví klasickou knihovnu, nýbrž první kroky vedou právě k internetovému vyhledavači. Jedním z dílčích cílů diplomové práce je učitelům i žákům usnadnit přístup k informacím s chemickou tematikou.

 

„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain