Metodika

Při zpracování bakalářské práce jsem vycházela zejména ze studia odborné literatury, internetových zdrojů, z databanky chemických pokusů katedry chemie Pedagogické fakulty a ze zkušeností z laboratorních cvičení.

Nejdříve bylo potřeba zjistit obsah současně platných a nejčastěji používaných učebnic chemie a porovnat je s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Touto formou jsem zjistila, které učivo je vhodné pro žáky základních škol a které učivo již spadá do středoškolské chemie. Vybrala jsem si několik témat, pro které jsem začala vyhledávat vhodné pokusy. Čerpala jsem zejména z databanky chemických pokusů, kterou shromažďuje na katedře chemie Pedagogické fakulty Mgr. Irena Plucková, Ph.D.. Dalším opěrným zdrojem mi byly webové stránky věnované chemické tématice. V současné době je školním chemickým pokusům věnována velká pozornost a existuje řada internetových stránek, které obsahují jak návody jednotlivých chemických pokusů tak jejich videonahrávky. Tímto způsobem jsem vybrala dvacet pokusů. Kvalita a obsahová přesnost databanky pokusů a internetových zdrojů však neodpovídala mé představě, a proto bylo nezbytné vybrané karty pokusů zčásti nebo úplně přepracovat. Většina pokusů obsahovala seznam pomůcek a chemikálií a pracovní postup. Bylo tedy nutné doplnit princip, bezpečnost práce, pozorování, závěr a návrh otázek a odpovědí k dané tématice.

Dalším krokem při zpracování bakalářské práce byla praktická činnost, kdy bylo potřeba vybraných dvacet pokusů reálně vyzkoušet. Při praktické činnosti jsem zjistila čas potřebný k vypracování úkolu, zpřesnila jsem pracovní postupy tak, aby byly zcela jasné i žákům na základních školách a karty pokusů doplnila o fotodokumentaci. Následovalo zpracování v počítači, kdy karty dostaly jednotnou podobu.

Posledním krokem bylo uspořádání karet pokusů do logické posloupnosti, kdy jsem vycházela především z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

V diplomové práci jsou využity metody tradičně aplikované v přírodovědných oborech. Jednou z nejčastějších je analýza sekundárních zdrojů. Teoretická část práce se opírá o studium české i zahraniční literatury, jež se zabývá tematikou chemického pokusnictví, využíváním informačních a komunikačních technologií ve výuce, integrací průřezových témat do výuky chemie, tvorbou HTML stránek a CSS kaskádových stylů. Výhradně z české literatury bylo čerpáno při zpracování tématu Rámcového vzdělávacího programu. Následuje empirická část, která je realizovaná v podobě vytváření webových stránek. Využito bylo volně dostupných webových šablon, do kterých byly postupně zadávány podkladové texty, výukové materiály, prezentace, karty pokusů, fotodokumentace aj. Některé podkladové materiály, zejména karty pokusů, byly částečně přejaty a upraveny z textu bakalářské práce. Praktická část práce dále zahrnuje vytvoření sedmi interaktivních prezentací a k nim paralelních pracovních listů pro výuku chemie na základních školách pro 8. – 9. ročník. Zvláštní pozornost při výběru témat byla věnována zejména průřezovým tématům.

„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde