Poděkování

Na tomto místě bych ráda vyjádřila své poděkování Mgr. Ireně Pluckové, Ph.D., za odborné vedení, cenné rady, podnětné připomínky a vstřícný přístup po dobu tvorby bakalářské i diplomové práce.

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain