Pracujeme doma

Žáci při domácím pokusnictví pracují sami, bez dohledu pedagoga. Veškerá zodpovědnost za případná poranění a následnou první pomoc tedy leží pouze na nich. K práci musí žáci přistupovat odpovědně a uvědomovat si veškeré možné následky, které mohou nastat při neopatrné práci. Aby pravděpodobnost případného poranění při domácím experimentu byla minimální, byly do této práce vybrány takové pokusy, které nevyžadují žádné vyloženě nebezpečné chemikálie ani žádné nebezpečné elektrické či laboratorní přístroje.

Avšak i při zodpovědné práci a dodržování všech bezpečnostních pravidel a předpisů může dojít k drobným poraněním či k závažnějším úrazům. Pokud se pedagog rozhodne žákům zadat za domácí úkol některý z uvedených pokusů, je jeho povinností žáky informovat o možných bezpečnostních rizicích a poučit je o zásadách první pomoci. Tyto zásady by si studenti měli co nejlépe osvojit a při úrazu si je zcela automaticky vybavit a aplikovat. Minimálně jedna vyučovací hodina by měla být věnována poučení o bezpečnosti práce při vykonávání domácích pokusů a praktickému nácviku činností první pomoci. Ideálním způsob vykonávání domácího pokusu nastává, pokud dítě provádí pokus za dozoru rodičů, sourozence nebo kamaráda, který je též obeznámen s pravidly poskytnutí první pomoci.

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich