Průřezová témata

Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se tak významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Obsah průřezových témat doporučený pro základní vzdělávání je rozpracován do tématických okruhů. Tématické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. (Jeřábek, Tupý, RVP ZV, 2007, str. 90)

Jedním z průřezových témat je i Environmentální výchova, která je chápána jako výchova, směřující k souladu člověka se svým životním prostředím. Na problematiku ekologie a ekologických aktivit lze ve výuce chemie na základních školách narazit při probírání téměř všech témat. Environmentální výchova je tzv. interdisciplinární věda, čili se zde prolínají dílčí poznatky celé škály různých věd, od biologie, chemie, zeměpisu, přes právo, ekonomii a estetiku až po všezastřešující filozofii. Environmentální výchova by v žádném případě neměla chybět v hodinách chemie a každá škola by se měla během školního roku zapojit do akcí s ekologickými tématy.

Příklady názvů pokusů obsažených v této bakalářské práci týkajících se environmentálního vzdělávání:

 • Princip chladicích směsí
 • Chlazení, chladicí směsi
 • Čistička vody
 • Důkaz minerálů ve vodě
 • Orientační rozlišení tvrdosti vody
 • Příprava kyslíku
 • Tvorba kyslíku při fotosyntéze
 • Chemikův exkrement
 • Vlastnosti oxidu uhličitého
 • Tančící rozinky
 • Nafouknutí balónku oxidem uhličitým
 • Kyselé deště
 • Vybělení barevné látky
 • Důkazy uhličitanů
 • Krasové jevy

„Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“ Jan Werich